Perština pro začátečníky

Jazykový kurz je určen pro všechny zájemce o perský jazyk, kteří ho dosud nikdy nestudovali. Využijte podzimní semestr ke studiu netradičního orientálního jazyka!

Maximální počet studentů ve skupině je 8, minimální 3-4.

Pozor! K tomuto kurzu pořádáme nezávaznou ukázkovou hodinu. Registrace emailem.

 

Co budeme probírat?

Seznámení s tvary perských písmen (tvar počáteční, střední, koncový a samostatný). Odlišnosti mezi perským a arabským písmem. Přízvuk v perštině. Perská abeceda. Samohlásky v perštině, ortografická znaménka. Podstatná jména: singulár-plurál, nepravidelný arabský plurál, určenost-neurčenost, vyjadřování pádů, akuzativní sufix –rá. Přítomný čas prostý, minulý čas, rozkazovací způsob. Přídavná jména: komparativ a superlativ, postavení přídavného jména, slovotvorné předpony a přípony přídavných jmen. Ezáfetová vazba (mezi pod. jmény a mezi pod. jménem a příd. jm.). Transkripce ezáfetu do češtiny. Příslovce a příslovečné výrazy, klasifikace, stupňování, slovotvorné předpony a přípony příslovcí. Zájmena – funkce a formy jednotlivých typů, osobní, zvratná zájmena, osobní zájmena v ezáfetové vazbě, interogativa, neurčitá zájmena. Spojky a předložky. Citoslovce a částice. Číslovky a číselné výrazy, jejich klasifikace a užívání.

 

Konverzace 

Běžné společenské slovní obraty: pozdrav, oslovování, souhlas/nesouhlas. Představování, osobní údaje: původ, věk, zaměstnání. Základní fráze perského ta´árofu (zdvořilosti): prosba, poděkování, omluva. Fráze: rodina, domov. Na návštěvě u přátel, příbuzných (příbuzenské vztahy, zdvořilostní tituly, oslovení).

 

Základní studijní materiály

Moqadam Ahmad Saffár: Zabán-e fársí (Perský jazyk, sv. I).

Púrnámdárján Taqí: Persian Lessons for Foreigners.

Termíny

Datum zahájení: 24.09.2014
Datum ukončení: 21.01.2015
Délka kurzu: 18 týdnů
Středa: 16:00 - 17:30
Materiály:
Cena: 6100 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok